یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک


   ای منتظر

                غمگین مباش

                               قدری تحمل بایدت

                                                      پیش تر گردی به پاشد در افق
 
                                                                                   گوئی سواری می رسد