رفقا ظهور قائم آل رسول الله بسیار بسیار نزدیک است ...

آیات و روایات آخرالزمانی تطابق عجیب و باور نکردنی با زمان ما دارند...

وقایع آخرالزمانی، شخصیتهای آخرالزمانی و جریانهای آخرالزمانی یکی پس از دیگری ظاهر می شوند و آیات و روایات یکی پس از دیگری واقع و بر وضع، اشخاص و جریانهای موجود تطبیق شدیدا عجیبی داده می شود...


ظهور قائم آل محمد بسیار بسیار نزدیک است - http://newsee.ir


رفقا به خدای لایزال قسم اتفاق های مهمی قرار اتفاق بیفته، آماده شوید، بصریتتان را بالا ببرید، فتنه دجال را بشناسید، فتنه سفیانی را بشناسید، فتنه های آخرالزمانی را بشناسید...

خودتان را آماده و مهیای استقبال از دردانه رسول الله کنید، به خدا قسم صدای گام های یوسف زهرا به گوشمان می رسد...

سید خراسانی را یاری کنید، فرمانده رشید و دلاورش شعیب ابن صالح را یاری کنید، سید یمانی را یاری کنید، مصری را دریابید...

 

یکی می پرسد:

اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه می نویسم:

برای آنکه باید باشد و نیست.