حضور گسترده عاشقان و دلباختگان حضرت ماه در استان پهلوانان کرمانشاه

حضرت ماه - امام خامنه ای - http://newsee.ir

فقط یک جمله: مردانه ایستاده ایم، تا پایان بر عهدی که با شما بسته ایم.