نقوش شیطان روی انگشنری - http://hajsaleh.mihanblog.com

درجات سی و سه گانه فراماسونری به شرح زیر است :
۱ - کارآموزی Apprentice Entered
2 - کار یاری Craft fellow
3 - استادی Mason Master
4 - استاد محرم Mason Secret
5 - استاد کامل Master Prefect
6 - منشی محرم Secretary ate Intim
7 - ناظم و قاضی Judge and Provoset
8 - مباشر ساختمان Building The Of Intendant
9 - برگزیده نه نفر Nine Of Elect
10 - برگزیده ۱۵ نفر Fifteen Of Elect
11 - بلند پایۀ برگزیده Elect Sublime
12 - بزرگ استاد معمار Architect Master Grand
13 - طاق خسروی انوش Enoch Of Arch Royal
14 - شهسوار اسکاتلندی کمال Perfection Of Knight Scottish
15 - شهسوار شمشیر یا شهسوار شرق East The Of Or Sword The Of Knight
16 - شاهزادۀ اورشلیم Jerusalem Of Prince
17 - شاهزادۀ شرق و غرب West and East The Of Knight
18 - شهسوار مرغ ماهیخوار و عقاب شاهزاده با اقتدار رزکروای تورات
Knight Of The Pelican and Eagle and Soverign Prince Rose Croix Of Heredom
19 - بزرگ کاهن Pontiff Grand
20 - بزرگ استاد ارجمند Master Grand Venerable
21 - ریش سفید عصر نوح Noachite Patriarch
22 - شاهزادۀ لبنان Libanus Of Prince
23 - رییس Tabernacle Of Chief
24 - شاهزادۀ پرستشگاه Of Prince Tabernac
25 - شهسوار ابلیس بیباک Serpent Brazen The Of Knight
26 - شاهزادۀ رحمت Mercy Of Prince
27 - فرمانده معبد Temple The Of Commander
28 - شهسوار خورشید Sun The Of Knight
29 - شهسوار اندروی مقدس با عقاب سفید Knight Of St. Andrew White Eagle
30 - بزرگ شهسوار منتخب قدس و شهسوار عقاب سیاه و سفید
Grand Elected Knight Kadosh Knight Of The Black and White Eagle
31 - بزرگ بازرس فرمانده پی جوی lnquistor Inspector Grad
32 - شاهزادۀ بلند پایۀ راز شاهانه Secret Royal the Of Prince Sublime
33 - بزرگ بازرس کل General Inspector Gra

دانلود تصویر 33 پله