9 دی برخواسته از بصیرت است؛

از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه است.


"امام خامنه ای"

بی شک 9 دی آمیزه ای بود از شور و شعور - http://hajsaleh.mihanblog.ir

بی شک 9 دی آمیزه ای بود از شور و شعور